Generelle vilkår for konsulenter

Dette dokumentet ble sist oppdatert 01.04.2024

Dette dokumentet redegjør hvilke vilkår og retningslinjer som gjelder for Snapper City sine konsulenter

1. Oppdraget

Konsulenten skal formidle ordrer videre til Snapper City for aksept, og skal ikke motta betaling for ordrene. Oppdraget er ikke-eksklusivt, og gjelder for Norge. Snapper City kan fritt utnevne andre konsulenter.

2. Gjennomføring av oppdraget

Konsulenten skal arbeide aktivt for å fremme et best mulig salg av Snapper City sine tjenester, og følge rimelige instrukser fra Snapper City. Konsulenten velger selv når oppdraget skal utføres så lenge gjennomført innsats oppfyller konsulentens avtale med Snapper City, og kundeforholdene ivaretas og budsjett oppnås. Kapasitet på vegne av Snapper City avtales mellom konsulent og Snapper City sin dedikerte leder. Snapper City ønsker å sikre et sunt samarbeid med sine konsulenter med et felles formål om å skape vekst og videreutvikling både for Snapper City og Konsulenten. Konsulenten skal bidra til drift i positiv retning både når det kommer til økonomiske hensyn og forsvarlighet for fremtidig drift. Dersom konsulenten ikke ivaretar Snapper City sine kunder iht avtalt rutine som gis under opplæring, kan Snapper City flytte kunden over til en annen konsulent for å minske sitt økonomiske tap

3. Digitale tilganger

Konsulenten vil motta brukernavn og passord til ulike tjenester og portaler hos Snapper City, f.eks. tilgang til Snapper City. Snapper City benytter betalingstjenester for å gjøre arbeidet for Konsulenten lettere. Bruksretten til tjenestene tilhører Snapper City og skal kun benyttes av Konsulenten så lenge Avtalen løper. Konsulenten har heller ikke rett til å dele tilganger til tjenestene med utenforstående, verken under eller etter opphør av Avtalen.

4. Digitale plattformer og videomøter

Snapper City driver sin virksomhet digitalt og kommunikasjon skjer på digitale plattformer som Teams og epost. Konsulenten kan fritt velge sted for gjennomføring av oppdrag under Avtalen, men et oppdrag for en 100% digital bedrift krever tilstedeværelse.

Snapper City gjennomfører statusmøter via videomøter. Konsulenten plikter å holde Snapper City løpende oppdatert på egen leveranse og resultater i form av skriftlig og muntlig kommunikasjon.

5. Avtalemaler og personvern

Konsulenten har ansvar for å påse at avtaler konsulenten sender ut til kunde er lik den kontraktsmal som Snapper CIty har meddelt at skal benyttes. Dette for å sikre at malen ikke endres eller at feil dokument oversendes til kunde. Snapper City signerer egen databehandleravtale med samtlige kunder. Konsulenten er selv ansvarlig for at sine kunder har signert nødvendige dokumenter før leveransen settes i verk.

Konsulenten plikter å etterleve samtlige punkter i databehandleravtale utsendt til Snapper City sine kunder. Innhentede opplysninger om kandidater og kunder skal under ingen omstendigheter videreformidles til tredjepart.

Konsulenten plikter å følge norsk lov iht. personvern. For å sikre at Konsulenten følger retningslinjene har Snapper City rett til å foreta en årlig revisjon av Konsulenten.

6. Lisenskostnad og annet utstyr

Konsulenten benytter egen PC/Mac i sitt arbeid under Avtalen. Konsulenten er selv ansvarlig for at nødvendig virusprogrammer er installert på egen PC/Mac for å best mulig beskytte kandidater og kunder. Hvis et virusangrep oppstår som brudd på Konsulentens rutinemessige plikt til å holde PC/MAC beskyttet, eller Konsulentens uforsiktighet, kan Konsulenten bli erstatningsansvarlig for kostnader og tap det påføres Snapper City. Konsulenten mottar lisens på Microsoft Office Standard ved oppstart av sin konsulentavtale med Snapper City. Dette programmet er nødvendig for Konsulentens kommunikasjon med kunder og kandidater. Lisensen overleveres via epost til Konsulenten fra Snapper City. Konsulenten må installere og beholde lisensen så lenge samarbeidet med Snapper City er aktivt. Konsulenten mottar egen epost adresse som benyttes til alt arbeid som skjer i regi av Snapper City.

Tekniske utfordringer med konsulentens egen private PC/Mac dekkes ikke av Snapper City. Konsulenten er pliktig til å ha nødvendig utstyr som trengs for å kunne utføre samarbeidsavtalen mellom Konsulenten og Snapper City.

7. Fravær

Konsulenten er selvstendig næringsdrivende og fastsetter selv egen ferie og reiser. Ved vesentlig fravær som kan påvirke leveranse, skal konsulenten varsle Snapper City umiddelbart. Dette for å sikre at kundene blir ivaretatt.

8. Provisjon og dekning av utgifter

Så lenge Avtalen løper, har Konsulenten rett til provisjon av eget salg av Snapper City sine tjenester. Størrelsen på provisjonen er angitt i Avtalens hovedkontrakt. Provisjonen beregnes av netto fakturabeløp til kunde etter fradrag av rabatter og eks moms. Konsulenten har bare krav på provisjon av avtaler som er kommet i stand med Konsulentens medvirkning om ikke annet er avtalt skriftlig. Provisjonen inntjenes når kunden har betalt kjøpesummen. Konsulenten mister likevel sitt krav på provisjon dersom avtalen mellom Snapper City og kunden ikke oppfylles. Dersom konsulenten fratrer denne avtalen eller ikke oppfyller avtalt leveranse vil krav om honorering av provisjon frafalle i sin helhet.

Snapper City sender månedlig faktura-grunnlaget til konsulenten med oversikt over hva konsulenten har rett på å fakturere. Konsulenten er selv pliktig til å sjekke at oversikten stemmer og gi beskjed innen en frist på 30 dager ved feil. Faktura-grunnlaget inneholder den provisjon som konsulenten har inntjent i foregående måned med fradrag for eventuelt bortfalt provisjon. Provisjonen skal betales mot salgsdokumentasjon i henhold til bokføringsforskriften innen utløpet av måneden etter den måned hvor provisjon ble inntjent. Snapper City sine konsulenter er selvstendige næringsdrivende og provisjon dekker i utgangspunktet Konsulentens utgifter forbundet med Avtalen, som utgifter til reiser, kundebesøk, telefon og internett mv. Snapper City dekker kun slike utgifter der det er skriftlig avtalt med Snapper City på forhånd, og hvor utgiften kan dokumenteres med godkjent kvittering.

9. Fakturering av kunder

Konsulenten skal umiddelbart rapportere til Snapper City sin fakturavdeling når en avtale er landet eller en kontrakt er signert med en kunde. Landet oppdrag eller utført tjeneste rapporteres til faktura@snapper.city

Konsulenten er ansvarlig for at innrapportering av fakturering er korrekt og skal overholde gitte frister. Endring i utfakturering, grove feil eller mangler ved overnevnte retningslinjer vil medføre en kostnad på Snapper City sin regnskapsførsel med kr 1800 eks moms, som trekkes fra Konsulentens faktura for inneværende måned eller den kommende.

10. Fakturering fra Konsulenten

Konsulenten fakturerer egen provisjon en måned etterskuddsvis etter utført oppdrag. Faktura sendes etter Snapper City har oversendt fakturagrunnlag samt oppgitt fakturadato. Endring i utfakturering, grove feil eller mangler ved overnevnte retningslinjer vil medføre en kostnad på Snapper City sin regnskapsførsel med kr 1800 eks moms, som trekkes fra Konsulentens faktura for inneværende måned eller den kommende.

11. Tvistesaker med kunde, inkasso og rettsak

Dersom Snapper City havner i tvist med kunde angående leveranse fra Konsulent, vil Konsulentens honorar for oppdraget settes flatt til Trinn 1: 20%. Dette på grunn av kostnadene tilknyttet innfordring via en tredjepartsleverandør, og at Snapper City i verste fall risikerer å tape penger på innfordring overfor kunde. Hvis en sak går over til Kredinor og/eller Forliksrådet vil Konsulentens krav på honorar helt bortfalle.

12. Konfidensialitet

Informasjon som Konsulenten mottar i tilknytning til samarbeidet under Avtalen er, med de unntak som følger nedenfor, konfidensiell. Som konfidensiell informasjon regnes blant annet informasjon om alle forhold omkring Avtalen, og om kandidatene, Snapper City, og/eller kundenes interne, organisatoriske og forretningsforhold. Konsulenten skal ikke uten forutgående samtykke benytte konfidensiell informasjon til andre formål enn for oppfyllelse av sine plikter og rettigheter etter Avtalen. Følgende er ikke konfidensiell informasjon: – Informasjon som er offentlig tilgjengelig så lenge offentliggjørelsen ikke skyldes rettstridige forhold – Informasjon som er blitt kjent for Konsulenten fra en uavhengig tredjepart som hadde rett til å formidle slik informasjon – Informasjon Konsulenten har fått skriftlig forhåndsamtykke fra Snapper City om at kan frigis. Forpliktelsene knyttet til konfidensiell informasjon skal vare så lenge Avtalen løper, samt etter avtalens avslutning.

Ved forespørsel fra Snapper City etter Avtalens opphør skal Konsulenten straks returnere eller destruere all mottatt konfidensiell informasjon. Konsulenten har med denne avtalen akseptert selskapets fortrolighetsavtale (NDA) som kan leses HER

13. Avtalens varighet og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra digital signering og løper til den blir sagt opp. Avtalen kan sies opp av begge parter i henhold til hva som er avtalt i hovedavtalen som er signert mellom partene.

Oppsigelsestiden løper fra den dato oppsigelsen ble gjort gjeldende fra en av partene. En gjeldende oppsigelse skjer skriftlig.

14. Mislighold og erstatning

Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold fra den annen part. Følgende forhold skal anses som vesentlig mislighold: – Insolvens, åpning av eller begjæring av konkurs eller annen insolvensbehandling, betalingsstans, beslutning om oppløsning, innstilling av virksomhet, eller andre forhold som kan medføre at mulighetene til å oppfylle forpliktelsene under denne Avtale vanskeliggjøres i ikke betydelig grad. – Brudd på Avtalens punkt 2,3,4,5,6,7,8,11,13,16,17 og 19 – Sviktende faglig kvalitet på Konsulentens utførelse av oppdraget, eller fremdrift på Konsulentens oppdrag. – Brudd på andre forpliktelser iht. Avtalen eller nedfelt i en oppdragsbeskrivelse, som ikke blir rettet innen to uker etter at det er gitt skriftlig varsel med angivelse av at Avalen kan bli hevet. – Adferd og oppførsel som anses som skadelig for miljøet og øvrige agenters trivsel. Dette kan være klager fra øvrige agenter på skadelig adferd. Med skadelig adferd menes diskriminering, mobbing, baksnakking, nedlatende holdninger og annen aktivitet som medfører skade på selskapets miljø. Dersom Snapper City blir meddelt slik oppførsel eller slike hendelser vil dette være bakgrunn for umiddelbart opphør av avtalen med Konsulenten uten nærmere orientering eller begrunnelse. Dersom en Konsulent skader en annen Konsulents trivsel og eller miljø er opphør av Konsulentavtale et krav fra Snapper City.

16. Konkurranseklausul – Konsulenter

Konsulenter skal så lenge Avtalen løper, og i tolv (12) måneder deretter, ikke inngå direkte eller indirekte samarbeid med Snapper City sine øvrige aktive konsulenter, uten skriftlig samtykke fra Snapper City. Med aktive konsulenter menes konsulenter som har en aktiv avtale med Snapper City. Med indirekte eller direkte samarbeid, menes samarbeid både knyttet til salg- og andre tjenester. Ved brudd på denne bestemmelsen kan Snapper City kreve erstatning for sitt økonomiske tap i den forbindelse, herunder erstatning for tapt omsetning på den aktuelle konsulent.  

17. Innsynsrett i e-post

Ved opphør av Avtalen på grunn av lovbrudd, underslag eller mislighold av Avtalen, og der det foreligger en saklig grunn til det, kan Snapper City få innsyn i Konsulentens epost med kunder og kandidater, og rett til å hente ut vesentlig informasjon fra epostkontoen, for å sikre at ikke Snapper City vil lide økonomisk av og for å eventuelt begrense et økonomisk tap.

18. Overdragelse av Avtalen

Konsulenten kan ikke direkte eller indirekte ved salg av eierandeler eller på annet vis overdra Avalen til en annen agent eller utnevne underagenter uten skriftlig tillatelse fra Snapper City.

19. Lovvalg og verneting

Avtalen skal tolkes og utfylles i overensstemmelse med norsk rett. Eventuelle tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal tvisten avgjøres av de alminnelige domstoler, med Oslo tingrett som vedtatt verneting.