FORTROLIGHETSAVTALE (“NDA”)

Denne fortrolighetsavtalen (“Avtalen”) er inngått mellom

(1) SNAPPER CITY AS, et norsk selskap med organisasjonsnummer 932 393 859 med forretningsaddresse: Flåtestadveien 7, 1415 Oppegård; og (2) kunde.

Den Parten som deler informasjon omtales som “Informasjonsgiveren” og den Part som mottar informasjon omtales som “Mottakeren”.

1 FORMÅL

1.1 Partene deler informasjon i forbindelse med tjenesten Snapper City, og denne Avtalen angir vilkårene for slik informasjonsdeling.

1.2 Hver Part bekrefter å ha myndighet til å inngå denne Avtalen og dele den Konfidensielle Informasjonen uten å bryte andre avtaler eller forpliktelser.

2 AVTALEPERIODEN

2.1 Avtalen løper i 5 år eller så lenge partene har et aktivt samarbeid og 5 år etter avtalens opphør med mindre partene skriftlig blir enige om en tidligere opphørsdato.

2.2 Informasjon delt etter utløpet av Avtalen vil ikke omfattes av Avtalen.

3 KONFIDENSIALITETSPERIODEN

Mottakerens forpliktelser med hensyn til den Konfidensielle Informasjonen den har mottatt under denne Avtalen vil fortsette i en periode på alltid etter at denne Avtalen er utløpt eller sagt opp.

4 KONFIDENSIELL INFORMASJON

4.1 “Konfidensiell Informasjon” omfatter: informasjon delt før denne Avtalen er signert; informasjon om Formålet og at Partene er i samtaler om Formålet; og all informasjon i skriftlig, muntlig eller annen form som mottas fra Informasjonsgiveren uavhengig av om informasjonen er merket eller uttrykt som konfidensiell.

5 OMFANGET AV INFORMASJONSDELING

5.1 Deling av Konfidensiell Informasjon skjer etter Informasjongiverens eget skjønn.

5.2 Mottakerens vurdering og bruk av den Konfidensielle Informasjonen skal skje for egen risiko.

5.3 Informasjongiveren skal ikke pådra seg noe ansvar som følge av Mottakerens bruk av, eller tillit til, Konfidensiell Informasjon.

6 EIENDOMSRETT

Partene er enige om at Konfidensiell Informasjon og alt materiale som inneholder eller knytter seg til Konfidensiell Informasjon skal forbli Informasjonsgiverens eiendom.

7 ANVENDELSE AV KONFIDENSIELL INFORMASJON

7.1 Mottakeren skal holde Konfidensiell Informasjon hemmelig og ikke bruke den til annet enn det som er nødvendig i forbindelse med Formålet.

7.2 Mottakeren skal ikke kommunisere, selge, handle, publisere, kopiere eller reprodusere Konfidensiell Informasjon, med mindre det er uttrykkelig tillatt etter denne Avtalen.

7.3 Mottakeren skal behandle Konfidensiell Informasjon på en forsvarlig måte som hindrer at den blir tilgjengelig for uvedkommende eller at andre får kjennskap til den.

7.4 Mottakeren vil varsle Informasjonsgiveren umiddelbart hvis den blir klar over at Konfidensiell Informasjon er blitt avslørt i strid med denne Avtalen. Mottakeren skal ta de skritt som Informasjonsgiveren med rimelighet krever med hensyn til slike avsløringer.

7.5 Mottakeren kan utlevere Konfidensiell Informasjon til Representanter som har et reelt behov for å få tilgang til den Konfidensielle Informasjonen i forbindelse med Formålet. Hver Representant som skal motta Konfidensiell Informasjon skal underskrive en erklæring om at de er bundet av denne Avtalen. “Representant” betyr styremedlemmer, ledere, ansatte, agenter, rådgivere eller andre representanter for eller tilknyttet en Part.

7.6 Ved å inngå denne Avtalen forplikter Mottakeren seg til å ikke gjøre noe som kan være til ulempe eller skade for Informasjonsgiverens nåværende eller fremtidige rettigheter til den Konfidensielle Informasjonen, inkludert, men ikke begrenset til: innlevering av patenter eller varemerker eller initiering av andre prosedyrer som registrering av varemerker eller patenter, som er rettet mot å sikre juridiske rettigheter; kommersialisering av ethvert produkt eller tjeneste som involverer bruk av Konfidensiell Informasjon; gjennomføring av analyser eller utvikling av Konfidensiell Informasjon annet enn med hensyn til Formålet; bruk av Konfidensiell Informasjonen til å utføre forskning eller studier; publisering av resultatene av studier utført ved bruk av Konfidensiell Informasjon; og reproduksjon av informasjon som er inkludert i den Konfidensiell Informasjon.

8 UNNTAK FRA FORPLIKTELSER FOR KONFIDENSIELL INFORMASJON

8.1 Mottakeren er ikke bundet av forpliktelsene i denne Avtalen med hensyn til informasjon som den kan påvise faller innenfor en av følgende kategorier: informasjon som var offentlig tilgjengelig eller som allerede var kjent for Mottakeren da den ble offentliggjort; informasjon som blir offentliggjort etter at den ble levert til Mottakeren med mindre dette skyldes brudd på denne Avtalen; informasjon utviklet uavhengig av Mottakeren uten brudd på denne Avtalen; eller informasjon som Mottakeren er pålagt av en domstol eller statlige myndigheter å dele, men bare hvis den før en slik offentliggjøring: umiddelbart gir melding til Informasjonsgiveren for å gi den muligheten til å forhindre eller begrense den foreslåtte offentliggjøringen, med mindre det er forbudt ved lov eller forskrift å gi slik melding; og gir rimelig bistand til Informasjonsgiveren for å forhindre eller begrense den foreslåtte offentliggjøringen.

8.2 Hvis Informasjonsgiveren krever samtykke fra en tredjepart for å kunne dele Konfidensiell Informasjon, skal den ha rett til, etter eget skjønn, å informere om eksistensen av denne Avtalen og Formålet til den relevante tredjeparten.

9 RETUR AV MATERIALER

9.1 Informasjonsgiveren kan til enhver tid kreve: skriftlig og/eller elektronisk informasjon, samt materiale utarbeidet basert på Konfidensiell Informasjon, tilbakelevert, makulert eller slettet; at Mottakeren skriftlig erklærer at den har overholdt dette kravet.

10 BEGRENSINGER I AVTALENS OMFANG

Hver av Partene er enige i at verken inngåelsen av denne Avtalen eller utlevering av Konfidensiell Informasjon betyr eller skal tolkes som om: en Part er forpliktet til å inngå en avtale i forbindelse med Formålet eller på annet måte; det er noen form for forventning om en betaling eller kompensasjon; det er noen form for joint Venture, agentforhold eller annen type forhold mellom Partene; eller en Part har fullmakt til å forplikte eller binde den andre Parten.

11 ENDRINGER OG OVERFØRINGER

11.1 Denne Avtalen kan bare endres ved skriftlig avtale, signert av begge Partene.

11.2 Denne Avtalen kan ikke overføres , bortsett fra med samtykke fra den andre Parten.

12 ANSVAR

12.1 Mottakeren er forpliktet til å kompensere Informasjonsgiveren for ethvert brudd på denne Avtalen, inkludert tap forårsaket av Representanter eller tredjepart, i samsvar med gjeldende alminnelige erstatningsrettslige regler.

12.2 Mottaker aksepterer at brudd på plikten til å holde Konfidensiell Informasjon hemmelig vil kunne føre til uopprettelig skade for Informasjonsgiveren, som ikke alltid kan måles i et direkte økonomisk tap. Informasjonsgiveren skal derfor ha rett til å tvinge frem en plikt eller forbud mot å bruke Konfidensiell Informasjon eller en liknende forføyning for å hindre tap eller skade. Denne retten kommer i tillegg til andre forføyelser som er tilgjengelig for Informasjonsgiveren ved lov eller kontrakt.

13 LOVVALG OG TVISTELØSNING

13.1 Denne Avtalen skal tolkes i henhold til norsk lov.

13.2 Partene skal søke å løse enhver tvist forbundet med Avtalen i minnelighet. Dersom det ikke lykkes å komme frem til en minnelig løsning er avtalt verneting Trøndelag tingrett.

14 SIGNERING

Denne Avtalen er signert med elektronisk signatur av begge Parter og ligger som vedlegg til hovedavtale.